moerbylund-17-21.jpg
Brf Mörbylund 17-21, Totalentreprenad, HSB

Brf Mörbylund 17-21 - Danderyd

Aircano har fått förtroendet att projektera ny ventilation i samråd med HSB Energikonsult Peter Stefani, för att minska fastighetens energiförbrukning.

Det befintliga vätskekopplade FTX-aggregaten, byttes ut mot nya, mer energieffektiva FTX-aggregat med motströmsväxlare.
De gamla, fristående tilluftsaggregaten som betjänade trapphusen, demonterades och tilluften integrerades på de nya aggregaten.

Aircano installerade även överordnad styr- och regler för att kunna energioptimera, men även för att kunna övervaka systemet i sin helhet gällande temperatur, flöden m.m.

Projektet startades hösten 2020 och avslutades vintern 2020.